algemene voorwaarden

LET OP !!!
ONDERSTAANDE VOORWAARDEN IS SLECHTS EEN VOORBEELD,
U DIENT UW EIGEN VOORWAARDEN HIER TE PLAATSEN.


Algemene voorwaarden http://www.deautobeurs.nl.

Door gebruik te maken van de diensten van http://www.deautobeurs.nl,
geeft de gebruiker aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan
met onze algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee delen te weten:

I Algemene voorwaarden
II Privacy Statement

I Algemene voorwaarden Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- internetwebsite: website http://www.deautobeurs.nl
- gebruiker: iedere gebruiker van de website http://www.deautobeurs.nl
- verkoper: degene(n) in wiens naam opdracht de verkoop wordt gehouden
en die tot het verkopen van het registergoed krachtens enig recht bevoegd is.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker of bezoeker
die gebruik maakt van de website http://www.deautobeurs.nl,
dan wel van de aangeboden diensten van http://www.deautobeurs.nl
Iedere gebruiker en/of bezoeker geeft aan door gebruik te maken van die diensten
of door het bekijken van opgevraagde informatie kennis te hebben genomen en
akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Overal waar in deze voorwaarden hij vermeldt staat, dient ook zij gelezen te worden.

Artikel 1
http://www.deautobeurs.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid aangaande
de beschikbaarheid of inhoud van de geboden informatie op de internetwebsite.
http://www.deautobeurs.nl wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve
of passieve gebruiker van de internetwebsite, verkoper en koper, voor schade
in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of
anderszins onbereikbaarheid van de internetwebsites.

Artikel 2
http://www.deautobeurs.nl heeft geen controle over de kwaliteit,
veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de aanbieding,
de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de verkoper om te verkopen
en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de koper
om tot koop over te gaan.
U vrijwaart http://www.deautobeurs.nl in het geval van meningsverschillen
met één of meerdere gebruikers, voor schadeclaims, vorderingen en schade
(daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar,
te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in
relatie tot het geschil.
De door gebruikers van het systeem aangeboden informatie wordt niet door
http://www.deautobeurs.nl gecontroleerd.
Aanbieder, verkoper, en koper zijn zelf verantwoordelijk voor de
verstrekte informatie en hun daden via de internetwebsite.
De website http://www.deautobeurs.nl is een passief medium en geeft slechts online weer
wat door een gebruiker ingevoerd is.

Artikel 3
Indien u een woning aanbiedt op de website van http://www.deautobeurs.nl,
geeft u impliciet aan gerechtigd te zijn om deze woning te mogen verkopen.

Uw informatie op de website http://www.deautobeurs.nl zal:
a. niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
b. met betrekking tot derden geen inbreuk maken op rechten van deze derden
c. zal geen virussen bevatten of andere (computer) programmatuur.

U verklaart geen gebruik te (zullen) maken van software of middelen
in welke vorm dan ook, die het systeem van de website http://www.deautobeurs.nl,
op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden.
http://www.deautobeurs.nl zal u uw toegang tot het systeem blokkeren
of intrekken indien gebleken is dat u, op welke wijze dan ook, in verband gebracht
kan worden met frauderende activiteiten of activiteiten die een juiste werking
van het systeem trachten te verhinderen of bemoeilijken.

Artikel 4
Door plaatsing van een advertentie op de website http://www.deautobeurs.nl
gaat u er mee akkoord dat gegevens van de te koop aangeboden woning
aangeboden kunnen worden aan derden.

Artikel 5
Alle informatie die vrij beschikbaar is op de website, is eigendom van
http://www.deautobeurs.nl en mag behoudens toestemming niet ergens
anders gebruikt of gepubliceerd worden.

Artikel 6
De aansprakelijkheid van http://www.deautobeurs.nl ten opzichte van u of
derden in iedere omstandigheid is beperkt tot het door u aan ons,
conform deze algemene voorwaarden, verschuldigde bedrag.

Artikel 7
Het is enkel toegestaan de verkoper via het formulier op de internetwebsite
http://www.deautobeurs.nl te benaderen bij interesse in het registergoed.
Alle overige vragen, opmerkingen en/of voorstellen worden beschouwd als
Ongewenste reclame.
Dit is ter beoordeling van de redactie van http://www.deautobeurs.nl
Bij overtreding van dit artikel volgt onmiddellijke plaatsing op de zwarte lijst
en gaat u automatisch akkoord met een bedrag van € 250,- per verstuurd formulier.
Met het versturen van het formulier op de internetwebsite www.http://www.deautobeurs.nl
gaat u expliciet akkoord met Artikel 7 van deze voorwaarden.

Artikel 8
Makelaars en woninggerelateerde bedrijven kunnen gebruik maken
van de advertentie mogelijkheden van http://www.deautobeurs.nl.
http://www.deautobeurs.nl behoudt het recht advertentie te weigeren of te verwijderen
indien deze niet voldoen aan de voorwaarden of aan de algemene waarden en normen.
Dit is ter beoordeling van de redactie van http://www.deautobeurs.nl
De opgegeven tekstadvertenties mogen niet langer zijn dan 90 woorden.

Artikel 9
Op deze voorwaarden, evenals iedere gesloten of te sluiten overeenkomst,
is het Nederlands recht van toepassing.

II Privacy Statement

Artikel 1
Voor het verlenen van enkele diensten heeft http://www.deautobeurs.nl
een aantal persoonsgebonden gegevens nodig, zoals naam en e-mail adres.
Deze gegevens zijn nodig om de gebruiker te registreren en te kunnen bereiken
indien dat nodig mocht zijn.
Ingevulde gegevens of gemaakte keuzes kunnen altijd door de gebruiker
aangepast worden.

Artikel 2
Onze website bevat links naar de websites van onze partners en
naar websites van derden.
http://www.deautobeurs.nl heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk
voor de naleving van de privacy wetgeving van onze partners of van andere partijen.

http://www.deautobeurs.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en/of het Privacy Statement
aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering,
de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.